Statut Fundacji Statut „Fundacji Edukacji Montessori”

(wyciąg)

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Fundacja nosi nazwę Fundacja Edukacji Montessori i zwana jest w dalszej części Fundacją.
 2. Fundacja została ustanowiona aktem notarialnym z dnia 27.12.2012 r sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Białymstoku przy ul. Kilińskiego 9 A przez Notariusza Alinę Sikorską, Repertorium A numer 4044/2012.
 3. Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (jedn. tekst: Dz. U. z l991 r. Nr 46, poz. 203, z późn. zmianami) oraz postanowień niniejszego statutu, zwanego dalej „Statutem”.
 4. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
 5. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister do spraw edukacji.
 6. Fundacja uzyskuje osobowość prawną w chwili wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 2.

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Białystok.
 2. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Fundacja może tworzyć zakłady, oddziały i filie oraz przystępować do innych podmiotów.
 4. Dla realizacji postawionych przed nią celów Fundacja może prowadzić działalność również poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie służącym realizacji celów statutowych.

§ 3.

 1. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego oraz pieczęci.
 2. Wzór znaku graficznego oraz wzór pieczęci ustala Zarząd Fundacji.
 3. Osobom zasłużonym dla Fundacji oraz wspierającym ją w realizacji jej celów Fundacja może przyznawać ustanowione przez siebie dyplomy, odznaki i medale oraz inne wyróżnienia.
 4. Osobom szczególnie zasłużonym dla Fundacji Fundacja może przyznać honorowy tytuł Dobroczyńcy Fundacji.
 5. Wszystkie wyżej wymienione wyróżnienia przyznaje Zarząd Fundacji.
 6. Fundacja może obejmować patronatem wybrane placówki oświatowe.

II. Cele Fundacji i sposoby ich realizacji.

§ 4.

Celem Fundacji jest podejmowanie wszelkich działań na rzecz ogółu społeczności, zwłaszcza osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, związanych z:
 1. upowszechnianiem i poszerzaniem wiedzy o alternatywnych metodach edukacyjnych, pedagogicznych i wychowawczych,
 2. rozpowszechnianiem wiedzy na temat właściwych sposobów realizacji tychże metod,
 3. rozpowszechnieniem wiedzy o efektach stosowania alternatywnych programów edukacyjnych, wychowawczych i pedagogicznych,
 4. prowadzeniem działalności edukacyjnej na każdym etapie rozwoju i życia człowieka,
 5. krzewieniem oświaty, doskonaleniem systemu oświaty,
 6. współpracą i koordynacją działań z osobami i organizacjami działającymi w zakresie objętym celem Fundacji,
 7. ochroną i promocją zdrowia,
 8. promocją i organizacją wolontariatu,
 9. działaniem na rzecz osób niepełnosprawnych.

§ 5.

 1. Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
  1. organizowanie konferencji, seminariów, kursów, szkoleń, sympozjów i warsztatów, służących przedstawieniu treści i sposobów realizacji programów edukacyjnych, wychowawczych i metod pedagogicznych,
  2. udzielanie pomocy szkołom, przedszkolom i innym placówkom wychowawczym i oświatowym,
  3. organizowanie i finansowanie wyjazdów, przyjazdów polskim i zagranicznym specjalistom z zakresu pedagogiki umożliwiających im udział w konferencjach, seminariach, sympozjach, warsztatach i wykładach służących poszerzaniu i rozpowszechnianiu wiedzy o treści, metodach realizacji a także o efektach, jakie przynosi stosowanie alternatywnych programów edukacyjnych, wychowawczych i pedagogicznych,
  4. finansowanie zakupu dla szkół innych placówek wychowawczo-oświatowych sprzętu i pomocy naukowych potrzebnych do realizacji swoich programów,
  5. finansowanie działania szkół i innych placówek wychowawczych i oświatowych realizujących przyjęte przez nie programy pedagogiczno-edukacyjne,
  6. organizowanie i finansowanie wycieczek, kolonii i obozów dla dzieci i młodzieży, pozostających w związku z realizacją przyjętych programów pedagogiczno-edukacyjnych oraz założeń oświatowych,
  7. współpracę z wyższymi uczelniami w zakresie kształcenia doskonalenia nauczycieli i studentów, w szczególności organizowanie praktyk, hospitacji i zajęć otwartych w placówkach objętych patronatem fundacji;
  8. organizowanie i prowadzenie edukacji na wszystkich poziomach, w szczególności dla dzieci i młodzieży,
  9. prowadzenie różnego rodzaju placówek oświatowych, opiekuńczych, wychowawczych, resocjalizacyjnych, rehabilitacyjnych, interwencyjnych.
 2. Wskazana w ust. 1 działalność Fundacji może być prowadzona odpłatnie lub nieodpłatnie z tym, że dochód z odpłatnej działalności może służyć wyłącznie realizacji zadań, dla których Fundacja została powołana.
 3. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może:
  1. wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji; współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł;
  2. współpracować z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi (krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi) w zakresie związanym z realizacją celów Fundacji;
  3. pozyskiwać sponsorów stałych i okolicznościowych na działalność statutową;
  4. prowadzić inne formy działalności zgodne z celami Fundacji, uchwalone przez Zarząd Fundacji, za zgodą Fundatora.   Z pełną treścią statutu można zapoznać się w siedzibie Fundacji.